Allmänna villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Fredrik Blomstergren Advokat tillhandahåller dess klienter.

Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds regler om god advokatsed.

Sekretess

I enlighet med lag och reglerna om god advokatsed iakttar vi sekretess.

Arvoden och kostnader

Våra arvoden faktureras i enlighet med god advokatsed. Det innebär att arvodet om inte annat avtalats särskilt fastställs på basis av bland annat nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden uppdraget rör, eventuella risker för advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat.

Vi debiterar även ersättning för kostnader, som exempelvis avgifter, kostnader för externa rådgivare och sakkunniga, budkostnader, kostnader för resor och uppehälle samt kostnader för kopiering.

Fakturering

Advokatbyrån fakturerar löpande i mån av utfört arbete och gjorda utlägg, i regel en gång per månad.

Om inte annat avtalats särskilt förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta på förfallna belopp med 1% per månad (dvs 12% årligen) till dess betalning har erlagts.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svenska lag gäller för de tjänster som advokatbyrån tillhandahåller dess klienter.

Om ni är konsument ska tvist i anledning av uppdraget prövas av svensk domstol. Ni har även möjlighet att vända er till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd: länk.

I annat fall ska tvist i anledning av uppdraget slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten. All information som framkommer under skiljeförfarandet liksom alla beslut och domar som meddelas ska omfattas av sekretess.

Advokatbyrån har alltid rätt att väcka talan avseende förfallna fordringar mot er vid allmän domstol.