Integritets-
policy

Vi samlar in och behandlar personuppgifter i samband med att vi får förfrågningar om klientuppdrag och när vi erhåller, utför och administrerar sådana uppdrag. Motsvarande gäller i förhållande till våra leverantörer och andra samarbetspartners.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men om så inte sker kan vi vara förhindrade att acceptera ett uppdrag eller att ingå leverans- eller samarbetsavtal eftersom vi då inte kan genomföra nödvändiga jävs- och bakgrundskontroller.

Personuppgifterna behandlas av oss för att kunna genomföra jävs- och bakgrundskontroller, för att utföra och administrera uppdrag och andra avtalsförpliktelser, för att tillvarata våra klienters intressen och för redovisnings- och faktureringsändamål. Personuppgifterna behandlas även för att upprätthålla kontakter med våra klienter, leverantörer och samarbetspartners, för marknadsanalys, för statistikändamål, för riskhantering, för utskick av nyheter, för inbjudningar till seminarier och för marknadsföringsändamål. Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal, rättsliga förpliktelser och uppgifter av allmänt intresse.

Eftersom vi har ett berättigat intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga kontakter och utveckla och marknadsföra vår verksamhet, behandlar vi personuppgifter även med stöd av en intresseavvägning.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Vi sparar personuppgifter i enlighet med de skyldigheter vi har enligt lag och Vägledande regler för god advokatsed (i det senare fallet tio år från dagen då uppdraget slutfördes eller den längre tid som påkallas av uppdragets eller klientrelationens natur). Kontaktuppgifter sparas under den tid det är nödvändigt för att upprätthålla en affärsmässig relation med dig eller det företag eller den organisation som du representerar.

Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsutskick eller liknande och då kommer dina uppgifter inte längre att sparas för detta ändamål.

Du har med vissa lagstadgade undantag rätt att begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter raderas, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas eller invända mot att dina personuppgifter behandlas. Under vissa förutsättningar kan du även begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Om du har frågor, klagomål eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta Fredrik Blomstergren på fredrik@fbadvokat.se eller kontorsadress nedan.  

Personuppgiftsansvarig är Fredrik Blomstergren Advokat AB, org nr 559198-4439, Linnégatan 6, 114 47 Stockholm, www.fbadvokat.se.